Kaden Hall threw 12 strikeouts

Kaden Hall threw a 12-strikeout game against Kentucky.