Nikolaas Charlton-Ouw’s epic double play

Nikolaas Charlton-Ouw stops the run and jumps up to make an epic double play in the top of the 3rd inning